gebruikersnaam
wachtwoord
wachtwoord vergeten? klik hier!
default profielfoto

< terug naar startpagina

Algemene voorwaarden

De gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de website(s):

Art : De website “ De getallen” is de exclusieve eigendom van “Culinair Ideeënburo - de getallen” . Door uzelf toegang te verlenen tot deze website gaat de bezoeker ,gebruiker onvoorwaardelijk akkoord met de onderstaande voorwaarden:

Art : Opgesomde voorwaarden regelen het gebruik tussen “Culinair Ideeënburo - de getallen” , BE0429236579, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen , Pastorijstraat 29 en alle bezoekers , gebruikers van de website(s) ontwikkeld door en eigendom van het “Culinair Ideeënburo – de getallen”.

Art : Elke toegang en gebruik veronderstelt een aanvaarding zonder enig voorbehoud van deze gebruiksvoorwaarden die door het “Culinair Ideeënburo-de getallen” op gelijk welk moment kunnen worden aangepast en waarvan de gebruiker geacht en verzocht wordt ze te lezen voorafgaand aan elk nieuw gebruik.

Art : De rechtsgeldigheid van deze algemene voorwaarden blijft behouden ook als een deel van deze voorwaarden niet toepasbaar is om rechtsredenen.

Art : Door het gebruik van de website wordt er op geen enkele wijze een band van samenwerking tot stand gebracht waarop de gebruikers zich juridisch of gelijk welke andere manier kan beroepen.

Art : De gebruikers krijgen toegang tot hun persoonlijk werkgebied doormiddel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het gebruik hiervan is strikt persoonlijk. Het onrechtmatig of rechtmatig gebruik valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Andere gebruikers hebben geen toegang ook niet ten dele, tot de voorbehouden werkruimte. Bij misbruik zal zonder verwittiging de verbinding worden geblokkeerd en stopgezet zonder verdere mogelijke aanleiding tot directe of indirecte schadevergoeding. Het “Culinair Ideeënburo-de getallen” behoud ten alle tijden het beslissingrecht dienaangaande.

Art : In geval van analyses mogen de gegevens enkel algemeen en anoniem worden verwerkt. Alle individuele en algemene gegevens dienen maximaal te worden beschermd en mogen op geen enkele manier door personeelsleden en andere bezoekers van de website van de abonnementsnemer worden overgedragen aan derden. De individuele gegevens zijn strikt geheim en elke gebruiker gaat akkoord met de geheimhouding ervan.

Art : Alle intellectuele eigendomsrechten in de meest ruime zin van het begrip zoals de software, de naam, afbeeldingen, ontwerpen, teksten,auteursrechten, logo’s, formules en berekeningen, foto’s, film, zijn de exclusieve eigendom van het“Culinair Ideeënburo-de getallen” . Bovenstaande lijst is een som van voorbeelden , niet limitatief die zonder beperkingen kan worden aangevuld met betrekking op de intellectuele eigendomsrechten. Elke vorm van aantasting van deze eigendomsrechten zal actief worden opgespoord en worden vervolgd. Niets van deze sites mag men wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbend, “Culinair Ideeënburo-de getallen”

Hetzelfde geldt voor alle informatie op de website , zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten geeft aanleiding tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Art : Het gebruik is bedoeld enkel voor bedrijfsinterne doeleinden . Op geen enkele manier mag de website of delen ervan worden verspreid met commerciële en/of niet commerciële doeleinden onder natuurlijke of rechtspersonen. In alle kopieën dient de vermelding “Copyright © Culinair Ideeënburo – De Getallen “ te worden opgenomen. Geen enkel vorm van gebruik is in dit opzicht toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vorm van aantasting van deze eigendomsrechten zal actief worden opgespoord en worden vervolgd.

Art : Deze website werd met de grootst mogelijk zorg en expertise samengesteld. De werking is bedoeld als informatief. Het “Culinair Ideeënburo-de getallen” zal zorgen voor een zo goed mogelijke werking (24 uur , 7/7), zonder enig vorm van garantie met betrekking tot de inhoud, werking, hacking, virussen, winst of verlies, actualiteit, volledigheid, uitsluiting van fouten, en elke andere vorm van gebruik. Elke aansprakelijkheid voor gelijk welke vorm van schade direct of indirect , voortvloeide eigen gebruik, systeemfouten, inbreuken door derden, onmogelijkheid tot gebruik van de website, en zonder beperking alle andere mogelijk oorzaken voor zover wettelijk toegestaan.

“Culinair Ideeënburo-de getallen” wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand.

Het “Culinair Ideeënburo-de getallen” treft geen aansprakleijkheid in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Art : De website is toegankelijk 24 uur , 7 dagen van de week. Het “Culinair Ideeënburo-de getallen” probeert in de mate van het mogelijke te toegankelijkheid maximaal aan te bieden ,echter zonder enige vorm van garantie. Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische en/of menselijke oorzaak.

Art : Het kan uitzonderlijk mogelijk zijn dat er informatie door derden op de website wordt geplaatst. De gebruiker die de informatie plaatst moet garanderen dat deze geen inbreuk vormt op de rechten van derden. Het is onmogelijk voor het om al deze informatie de controleren en kan bijgevolg niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn. Het “Culinair Ideeënburo-de getallen” behoud ten allen tijde het recht om de door derden geplaatste informatie ,of delen ervan , te verwijderen. Dit kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot een schade- vergoeding.

Art : Na eventuele vaststelling van een mogelijke foute resultaatverwerking door de software dient elke vorm van klacht binnen de dertig kalenderdagen te worden gemeld. Gebruiker is op de hoogte en stemt in dat elke vorm van schade, ongeacht de oorzaak en aard ervan, nooit hoger kan zijn dan de jaarlijkse abonnementsbijdrage.

Art : Het gebruik van de website is uitsluitend toegestaan na de volledige betaling van het gehele huurbedrag zoals aangeven in de registratie. Deze som is niet deelbaar en kan na betaling niet worden teruggevorderd, ook niet in delen. Pas na de ontvangst van de betaling kan men (verder) werken met de website. De huurtijd bedraagt 12 maanden.

Het “Culinair Ideeënburo-de getallen” behoud het recht om elke gebruiker bij niet betaling, niet naleven van gebruiksvoorwaarden, onrechtmatig gebruik te schrappen en verder gebruik te blokkeren. Dit kan geen aanleiding geven tot enige vorm van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot gelijk welke vorm van directe of indirecte schade.

Art : De overdracht en/of verkoop van de website aan een ander natuurlijk en/of rechtspersoon geeft aanleiding tot een administratieve vergoeding.

Art : Het “Culinair Ideeënburo-de getallen” behoud het recht om zonder vorm van voorafgaande kennisgeving de website bij te werken, te wijzigen, aan te passen of te updaten.

Art : Op het gebruik van de website is het Belgisch recht van toepassing en alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter en/of instanties te Antwerpen.

Art : Alle informatie met betrekking tot producten, prijzen, allergenen en waste factoren zijn op geen enkele manier bindend en is louter informatief bedoeld.

< terug naar startpagina

EU-platform ODR / Site by Nadruk